Pszenica perska (Triticum persicum)

Pszenica perska (Triticum persicum Vavilov; Persian wheat) została zgłoszona do urzędowego badania OWT (w COBORU), w celu wpisania do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian w dniu 01.12.2017, pod nazwą rodową KSUR 2 (proponowana nazwa odmiany ‘Persa’). Na podstawie pozytywnego wyniku badania OWT przyznano w dniu 23.06.2020 hodowcy (Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy) wyłączne prawo do odmiany ‘Persa’. Ochrona obowiązuje do 23.06.2045.