Rezultaty

Podsumowanie operacji

Opracowano nowe technologie uprawy pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w systemie niskonakładowym integrowanym i ekologicznym. Powstały one w oparciu o ścisłe doświadczenia polowe, w których wykonano ocenę plonowania, zachwaszczenia, porażenia przez choroby i występowanie szkodników w zależności od testowanych czynników agrotechnicznych.

Opracowano nowe procesy produkcji i innowacyjne produkty – chleby, makaron i płatki z przerobu ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej. Produkty te charakteryzują się podwyższoną wartością odżywczą, głównie dzięki unikalnym cechom gatunkowym oraz niestosowaniu przemysłowych środków produkcji w produkcji ekologicznej.

Opracowano nową metodę marketingu, dotycząca wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej, której podstawa jest: 1. budowanie świadomości i rozpoznawalności marki poprzez opracowanie i promowanie wspólnego logotypu dla nowych produktów, mające na celu nadanie im nowego, rozpoznawalnego wizerunku; 3. adres strony www i konto na Facebooku; 3. wspólne dla rolników, przetwórców, jednostek naukowych i doradczych działania promocyjne; 4. badanie rynku, analiza potrzeb i preferencji konsumentów, dająca możliwość lepszego dostosowania produktów do oczekiwań odbiorcy.

New technologies for the cultivation of primary forms of Indian dwarf and Persian wheat in a low-cost integrated and organic system have been developed. They were created on the basis of strict field experiments, in which the assessment of yield, weed infestation, disease infestation and pest occurrence was carried out depending on the tested agrotechnical factors.

New production processes and innovative products have been developed – breads, pasta and flakes from the processing of Indian dwarf and Persian wheat grain. These products are characterized by an increased nutritional value, mainly due to their unique species characteristics and the non-use of industrial means of production in organic production.

A new marketing method has been developed for placing on the market innovative products made from Indian dwarf and Persian wheat with increased nutritional value, based on: 1. building brand awareness and recognition by developing and promoting a common logo for new products, aimed at giving them a new, recognizable image; 2. website address and Facebook account; 3. promotion activities common to farmers, processors, scientific and advisory units; 4. market research, analysis of the needs and preferences of consumers, making it possible to better adapt products to the expectations of the recipient.

Główne korzyści wynikające z zastosowania rezultatów operacji

W wyniku realizacji operacji opracowano nowe technologie uprawy pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej: niskonakładową integrowaną oraz ekologiczną. Dzięki temu rolnicy otrzymali kompleksową informację nt. optymalnych parametrów agrotechnicznych, sprzyjających wysokiej produktywności roślin jak i jakości uzyskiwanego plonu.

Opracowano nowe produkty z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej (chleb, makaron, płatki) i technologie ich wytwarzania. Produkty te charakteryzują się pożądanymi przez konsumentów cechami: podwyższoną wartością odżywczą i wyróżniających się smakiem. Wykorzystane mogą być nie tylko gotowe technologie produkcji ale również charakterystyka parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych określających wartość technologiczną ziarna i mąki z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej do tworzenia nowych rodzajów produktów. Osiągnięte w projekcie rezultaty dają przetwórcom możliwość poszerzenia oferty przetwórstwa rolno-spożywczego a konsumentom dostęp do żywności o wysokiej jakości.

Nowa, wspólna dla członków konsorcjum (naukowców, rolników i przedsiębiorców, instytucji samorządowych i doradczych) strategia marketingowa dla produktów z pierwotnych form pszenic ułatwi wprowadzanie na rynek produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej oraz sprzyjać będzie transferowi wiedzy i innowacji w kolejnych ogniwach łańcucha rolno-spożywczego.                                                                                                                                                  

As a result of the operation, new technologies for the cultivation of Indian dwarf and Persian wheat were developed: low-input integrated and organic. Thanks to that, farmers received comprehensive information on the optimal agrotechnical parameters conducive to high plant productivity and the quality of the obtained yield.

New products from Indian dwarf and Persian wheat (bread, pasta, flakes) were developed, as well as technologies for their production. These products are characterized by the traits desired by consumers: increased nutritional value and distinctive taste. Not only ready-made production technologies can be used, but also the characteristics of the physicochemical and organoleptic parameters determining the technological value of grain and flour from Indian dwarf and Persian wheat to create new types of products. The results achieved in the project provide processors with the opportunity to expand the agri-food processing offer and consumers with access to high-quality food.

The new marketing strategy for products made of primary forms of wheat, common for members of the consortium (scientists, farmers and entrepreneurs, local government and advisory institutions), will facilitate placing Indian dwarf and Persian wheat products with increased nutritional value on the market and will be conducive to the transfer of knowledge and innovation in subsequent cells the agri-food chain.

Wartości wskaźników, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji operacji

nowe produkty – 6; nowe procesy –  6; nowe technologie – 4; nowe metody marketingu – 1