Pszenica okrągłoziarnowa (Triticum sphaerococcum)

Pszenica okrągłoziarnowa (Triticum sphaerococcum Percival; Indian dwarf wheat)  została zgłoszona do urzędowego badania OWT (w COBORU), w celu wpisania do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian w dniu 01.12.2017, pod nazwą rodową KSUR 3 (proponowana nazwa odmiany ‘Trispa’). Pozytywny wynik badania OWT dał podstawę do przyznania hodowcy (Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy) wyłącznego prawa do odmiany  ‘Trispa’, w dniu 23.06.2020. Ochrona obowiązuje do 23.06.2045.