Faculty of Agricultural and Economic Studies

14.11.2019 r. w Szent István University, Faculty of Agricultural and Economic Studies (Szarvas, Węgry) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 3rd International Scientific Conference on Rural Development

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentowali:
– Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
– Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii – prof. dr hab. inż. Jacek Długosz
– Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich – dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. uczelni
– Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – dr inż. Piotr Prus

W trakcie sesji plenarnej rozpoczynającej konferencję dr inż. Piotr Prus wygłosił referat związany z naszym projektem zatytułowany “Stimulating innovativeness in rural areas and agriculture on the example of the EIP-AGRI Operational Group Ancient Grain” (“Stymulowanie innowacyjności na obszarach wiejskich i w rolnictwie na przykładzie Grupy Operacyjnej Pradawne Ziarno”)